ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUỲ CHÂU

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thanh Hoài

Chủ tịch UBND

02383892106

 

2

Lê Hải Lý

P. Chủ tịch UBND

02383884795

 

 

3

Lê Thanh Hà

P. Chủ tịch UBND

02383884799

 

CÁC PHÒNG, BAN UBND HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

VP HĐND-UBND

Thái Quốc Hùng

Chánh VP

02383884132

 

Quang Văn Dũng

Phó chánh VP

 

Sầm Anh Dũng

Phó chánh VP

 

 

Văn thư

02383884339

FAX: 0383884339

2

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng Phòng

02383884352

Nguyễn Hùng Sơn

P. Trưởng phòng

3

PHÒNG Y TẾ

Lữ Thị Thanh

Trưởng phòng

02383884961

4

PHÒNG LĐ-TBXH

Hoàng Thị Oanh

Trưởng phòng

02383884180

Tống Thị Thu Hồng

P. Trưởng phòng

Văn thư

5

PHÒNG NỘI VỤ

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

0383884350

Đoàn Thị Nguyệt

P. Trưởng phòng

Văn thư

 

6

PHÒNG GD-ĐT

Nguyễn Thị Châu

Trưởng phòng

0383884202

Nguyễn Thị Bình

P. Trưởng phòng

Lương Thị Hà

P. Trưởng phòng

Văn phòng

0383884118