ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1.   

Vương Quang Minh

Chủ tịch

2.   

Nguyễn Xuân Hòa

Phó chủ tịch

3.   

Vi Văn Hanh

Trưởng ban Kinh tế Xã hội

4.   

Lang Thị Minh

Phó ban Kinh tế Xã hội

5.   

Võ Anh Tuấn

Trưởng ban Pháp chế

6.   

Lữ Thị Thơm

Phó ban Pháp chế

7.   

Lữ Thị Thủy

Trưởng ban Dân tộc

8.   

Lang Văn Chính

Phó ban Dân tộc