ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
CƠ QUAN HUYỆN ỦY QUỲ CHÂU

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

I.

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

1

Vương Quang Minh

Bí thư

2

Lô Thanh Luận

Phó Bí thư Thường trực

II.

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

 

1

Phan Quang Thịnh

Chánh Văn phòng

02383884158

2

Nguyễn Tiến Hùng

Phó chánh Văn phòng

3

Văn thư

 

III.

BAN TỔ CHỨC

 

 

1

Võ Anh Tuấn

Trưởng ban Tổ chức

02383884362

2

Lữ Văn Hóa

Phó trưởng ban Tổ chức

3

Bùi Thị Giang

Phó trưởng ban Tổ chức

IV.

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

1

Vi Văn Hanh

Chủ nhiệm UBKT

02383884365

2

Võ Minh Ngọc

Phó CN UBKT

3

Văn thư

 

V.

BAN DÂN VẬN

 

 

1

Thái Thị Thanh Vân

Trưởng ban Dân vận

02383884363

2

Lương Văn Sâm

Phó trưởng ban Dân vận

VI

BAN TUYÊN GIÁO

 

 

1

Lữ Thị Thủy

Trưởng ban Tuyên giáo

023833884364

2

Lô Thị Hương

Phó trưởng ban Tuyên giáo

3

Sầm Văn Lân

Phó trưởng ban Tuyên giáo

VII

Văn thư

 

023833884366