ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN:

 1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Phòng Thanh tra huyện

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Kinh tế hạ tầng